Foglaljon on-line, vegye át az Önnek megfelelő módon (személyesen vagy csomagküldés útján)!

Üdvözöljük a Vízöntő Gyógyszer foglalási/előrendelési felületén!

Ezen a felületen van lehetősége általunk forgalmazott készítmények foglalásához/előrendeléséhez.

 

Vényre kiadható gyógyszert rendelet Önnek orvosa?

A Vízöntő Gyógyszertár foglalási/előrendelési felületén vényre felírt készítményekre is adhat le foglalást/előrendelést; értesítjük, hogy a keresett készítmény mikor vehető át. (FONTOS!, hogy vényre rendelt gyógyszereit csak személyesen (Ön vagy megbízottja) tudja átvenni a Vízöntő Gyógyszertárban, azok házhozszállítására jogszabály nem ad lehetőséget.   

Várja meg az értesítést!

A foglalás/előrendelés elküldésével a gyógyszertár összekészíti illetve beszerzi a kért termékeket.

Amint a termékek átvehetők, értesítjük Önt megadott elérhetőségein. Szükség esetén telefonon egyeztetünk Önnel.

Foglaláshoz/előrendeléshez töltse ki az alábbi űrlapot.

A csillaggal jelölt mezőket mindenképp töltse ki.

Adatkezelési hozzájárulás

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS

Alulírott

 

Név: …………………………………………….

születési hely, idő: …………………………………………….

anyja neve: : …………………………………………….

állandó lakcím: : …………………………………………….

[a továbbiakban: Adatkezeléssel érintett személy]

1. Aláírásommal hozzájárulok a jelen Adatkezelési hozzájárulásban megnevezett Adatkezelő által a jelen hozzájárulásban szereplő adataim, meghatározott célból, meghatározott ideig és módon történő kezeléséhez az alábbiak szerint:

1.1 Az adatkezelés jogalapja: az adatkezeléssel érintett személy akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó, írásbeli nyilatkozatával rendelkezésre bocsátott személyes adatok jelen adatkezelési hozzájárulásban és adatkezelési szabályzatban meghatározott műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

1.2 Adatkezelő: a jelen hozzájárulásban megjelölt Vízöntő Patika Kft. [a továbbiakban: Adatkezelő, Vízöntő Gyógyszertár], 2085 Pilisvörösvár, Klapka utca 30.

Adatkezelésre jogosult személy: az Adatkezelő alkalmazásában álló egészségügyi szakember.

1.3 Az adatkezelés általános célja: gyógyszer-kiváltás.

1.4 Az adatkezeléssel érintett személyes adataim:

Nyilatkozom, hogy a hozzájárulást azon tájékoztatás alapján adom meg, hogy a megadott adatkör nem terjeszkedik túl azon adatokon, amelyek az adatkezelési cél megvalósításához feltétlenül szükségesek.

Személyes adataim:

TAJ-szám: ‗‗________‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗,

gyógyszer-kiváltás céljából hozzájárulok  nem járulok hozzá

1.5 Az adatkezelés ideje:

1.5.1 Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott adataimat a jelen hozzájárulás szerint az adatkezelési cél fennálltáig kezelje, figyelembe véve, hogy az adatok felhasználása, a jogszabályok által előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges idővel meghosszabbodik.

1.5.2 Tudomással bírok arról, hogy a jelen nyilatkozatban megjelölt adatok felhasználása, a jogszabályok által előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges idővel meghosszabbodhat. A fenti határidők, továbbá az iratmegőrzésre jogszabályokban előírt határidők lejártát követően adataim nem kezelhetők tovább, azokat az Adatkezelő által működtetett adatbázis/okból törölni kell, illetve meg kell semmisíteni, kivéve, ha én magam kérem az adataim zárolását, vagy a törlés sértené az érdekeimet. Az Adatkezelő jelen nyilatkozattal rendelkezésre bocsátott személyes adataimat harmadik személy számára nem teheti hozzáférhetővé, harmadik személy számára nem továbbíthatja. Tudomásul veszem, hogy az anonimizált adatok (az olyan személyes adatok, amelyeket úgy anonimizáltak, hogy az érintett nem vagy többé nem azonosítható) felhasználhatóak, kezelhetőek statisztikai vagy kutatási célú adatkezelést is ideértve.

2. Az adatbiztonság követelményeinek megtartása érdekében az Adatkezelő fokozottan ügyel az adatbiztonság követelményének megtartására, ennek keretében megtette a megfelelő intézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő kijelenti, hogy minden munkatársa, aki a fent megjelölt személyes és különleges adatokhoz hozzáfér, köteles az adattitok megőrzésére.

3. Az érintett adatkezeléshez fűződő jogai: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a tárolt személyes adatai tekintetében a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adataihoz való hozzáférés biztosítását, c) a tárolt személyes adatainak helyesbítését, jogszabály által meghatározott estekben d) az adatkezelés korlátozását, e) az adatok hordozásának biztosítását, f) tiltakozhat az adatkezelés ellen, g) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

4. Az érintett jogérvényesítési lehetőségei: Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [a továbbiakban: Infotv.], valamint Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) XXVIII. cikke tartalmazza. Ennek keretében az érintett a törvényben foglalt, adatkezeléssel kapcsolatos jogainak sérelme esetén az Infotv. 23. §-ában meghatározottak szerint bírósághoz, vagy az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat. Jelen tájékoztató az adatkezelési hozzájárulás elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes és különleges adatait kezelje.

Kijelentem, hogy a hozzájárulásomat a jelen Adatkezelési hozzájárulásban foglalt tájékoztatás ismeretében adtam meg. Jelen nyilatkozat 2, azaz kettő, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből 1 példány az Adatkezelőt, 1 példány engem, mint adatkezeléssel érintett személyt illet meg.

Kelt:…………………, …………év …………hónap ……nap

 

 

…………………………………………….

Név (Adatkezeléssel érintett személy) - aláírás nélkül érvényes!